ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
45.00 SAR
1 سال
45.00 SAR
1 سال
45.00 SAR
1 سال
.net
45.00 SAR
1 سال
45.00 SAR
1 سال
45.00 SAR
1 سال
.org
45.00 SAR
1 سال
45.00 SAR
1 سال
45.00 SAR
1 سال
.info
45.00 SAR
1 سال
45.00 SAR
1 سال
45.00 SAR
1 سال
.com.sa
150.00 SAR
1 سال
N/A
N/A
.sa
150.00 SAR
1 سال
N/A
N/A
.gov.sa
150.00 SAR
1 سال
N/A
N/A
.org.sa
150.00 SAR
1 سال
N/A
N/A
.net.sa
150.00 SAR
1 سال
N/A
N/A
.edu.sa
150.00 SAR
1 سال
N/A
N/A
.sch.sa
150.00 SAR
1 سال
N/A
N/A
.med.sa
150.00 SAR
1 سال
N/A
N/A
.pub.sa
150.00 SAR
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.